KUL­TU­REN

Det­ta kan du lä­sa, lyss­na och se på för att lä­ra dig mer om Madrid.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Lyss­na på: An­to­nio So­lers So­na­ter för kla­ver­in­stru­ment Den­na kom­po­si­tör, som kal­las Pa­d­re, föd­des 1729. Han är känd för si­na so­na­ter för kla­ver­in­stru­ment, som verk­li­gen lyf­ter fram stäm­mor­na för 1700-ta­lets Madrid. Lyss­na på des­sa me­dan du be­trak­tar mäs­ter­ver­ken i Pra­do.

Läs: Emi­le av Je­an-jac­ques Rous­seau Upp­lys­nings­ti­den var in­te känd för sin pro­sa, i al­la fall in­te Spa­ni­en, så var­för in­te få en över­blick över ti­dens re­vo­lu­tio­ne­ran­de idéer och lä­sa om Rous­seaus idéer, som var en av upp­lys­nings­ti­dens sto­ra (frans­ka) tän­ka­re.

Tit­ta på: Goya’s Ghosts Även om den in­te är den mest be­röm­da fil­men gjord av nå­gon från roll­be­sätt­ning­en, ger den­na be­rät­tel­se en in­tres­sant in­blick i Goyas liv och ti­den, med Ja­vi­er Bar­dem och Na­ta­lie Port­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.