Ob­ser­va­to­rio 3 Ast­ro­no­mi­co

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Bour­bon­kung­ar­na ef­ter­läm­na­de sig ett arv av kun­skap och väl ut­ar­be­tad ar­ki­tek­tur, nå­got som i dag bland an­nat kan ses i Madrids ob­ser­va­to­ri­um samt mu­sei­bygg­na­der­na och de bo­ta­nis­ka träd­går­dar­na som hu­set Bour­bon be­ställ­de.

Karl III be­ställ­de ob­ser­va­to­ri­et un­der en tid då ve­ten­skap och ast­ro­no­mi upp­lev­de enor­ma fram­gång­ar. Han be­ställ­de ock­så en bygg­nad som lyf­te fram och pri­sa­de pe­ri­o­dens ar­ki­tek­tur. Ju­an de Vil­la­neu­va, som var en mäs­ta­re in­om den ny­klas­sis­ka spans­ka sti­len, de­sig­na­de bygg­na­den 1790. Pe­lar­na och ku­po­len i den kom­pak­ta men ele­gan­ta bygg­na­den är ba­se­ra­de på ar­ki­tek­tu­ren i tem­pel. Istäl­let för att hän­vi­sa till dyr­kan är ob­ser­va­to­ri­u­met me­nat som en plats för ve­ten­skap, som nu i allt stör­re grad skil­jer sig från re­li­gi­o­nens grund­läg­gan­de aspek­ter.

Wil­li­am Her­schel fick som upp­gift att byg­ga det 60 cen­ti­me­ter sto­ra spe­gel­te­lesko­pet, som gjor­de ob­ser­va­to­ri­et funk­tio­nellt. Idag har bygg­na­den ett Grubb-te­leskop från 1912.

Ob­ser­va­to­ri­et lig­ger vid Par­que del Bu­en Re­ti­ro och är ba­ra öp­pet för be­sö­ka­re som för­bo­kat ett be­sök. Det kan gö­ras via mail till re­ser­[email protected] Ti­der för upp till 25 per­so­ner er­bjuds van­ligt­vis på fre­dag, lör­dag och sön­dag ef­ter­mid­dag och in­trä­det kos­tar 5 eu­ro (gra­tis för barn un­der 3 år). Du kan se ett ur­val av unika ast­ro­no­mis­ka fö­re­mål från hela ob­ser­va­to­ri­ets histo­ria, bland an­nat en brons­spe­gel som po­le­ra­des av Her­schel själv en gång i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.