PA­LA­CIO RE­AL 4

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Det över­då­di­ga kung­li­ga slot­tet i Madrid, som an­ses va­ra ett av Eu­ro­pas vack­ras­te slott, lig­ger un­dan­gömt i vad som först ver­kar va­ra ett hörn av sta­dens cent­rum. Den mag­ni­fi­ka ut­sik­ten över ber­gen i när­he­ten gör dock va­let av pla­ce­ring myc­ket mer för­stå­e­lig.

Det förs­ta pa­lat­set som låg på plat­sen bygg­des un­der 800-ta­let, men den nu­va­ran­de bygg­na­den bygg­des av kung Filip V för Bour­bon-dy­nastin. Filip in­si­pi­re­ra­des av sin barn­dom på Cha­teau de Ver­sa­il­les och ska­pa­de ett eget pa­lats som skul­le ef­ter­lik­na dess storhet. Han an­ställ­de den ita­li­ens­ka ar­ki­tek­ten Filip­po Jua­va­ra för att för­verk­li­ga sin vi­sion. Det­ta var allt­så ett spanskt kung­ligt slott, teck­nat av en ita­li­ensk de­sig­ner, på upp­drag av en fransk­född kung.

Det hu­vud­sak­li­ga byg­gan­det va­ra­de mel­lan 1738 till 1755 och pa­lat­set fick två gårds­pla­ner, en in­vän­dig och en ut­vän­dig, ovan­för Almu­de­na-ka­te­dra­len (ut­märkt att be­sö­ka i sam­band med pa­lat­set).

När bygg­na­den änt­li­gen stod helt fär­dig 1764 var Karl III den förs­ta av Bour­bon­kung­ar­na med ett eget re­si­dens.

Slot­tet är än­nu vack­ra­re på in­si­dan än ut­si­dan. Spans­ka mar­mortrap­por och pe­la­re pry­der rum och sto­ra sa­lar, stuc­ka­tu­rer och fan­tas­tis­ka fres­ker dy­ker upp runt var­je hörn och många otro­li­ga konst­verk häng­er på slot­tets väg­gar.

Ett stort por­trätt av den nu­va­ran­de kung­en och hans fa­milj får man se om man föl­jer med på den gui­da­de tu­ren ge­nom det stor­slag­na hem­met. Idag an­vänds slot­tet ba­ra till stat­li­ga ar­range­mang som mid­da­gar och of­fi­ci­el­la cer­mo­ni­er. Om slot­tets hu­vud­syf­te är idag att im­po­ne­ra på gäs­ter med strå­lan­de de­kor och vack­ra fö­re­mål, lyc­kas det ut­an tve­kan – bland an­nat tack va­re si­na fem Stra­di­va­ri­us-in­stru­ment som top­par av det hela.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.