PAR­QUE 7 DEL BU­EN RE­TI­RO

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

På hel­ger­na kom­mer det många be­sö­ka­re till den här par­ken och det är av go­da skäl. Den är enorm och täc­ker om­kring 142 hek­tar. Par­ken är en grön oas för de av sta­dens in­vå­na­re som ba­ra har en bal­kong till ut­om­hus­plats. Par­ken kal­las of­ta för ”sta­dens lung­or”.

Par­ken har dock ba­ra va­rit öp­pen för all­män­he­ten i li­te mindre än 150 år. In­nan dess var det en­dast kung­lig­he­ter som ha­de till­gång hit. Filip IV tänk­te ut och de­sig­na­de par­ken un­der mit­ten på 1600-ta­let, men sa­ker och ting blev li­te an­norlun­da när Filip V kom till mak­ten un­der 1700. Filip, som ut­an tve­kan var in­spi­re­rad av Ver­sa­il­les storhet (på sam­ma sätt som med det kung­li­ga slot­tet), be­stäm­de sig för att det skul­le läg­gas till en par­terr. Det­ta skul­le bli att stic­ka ut som den en­da frans­ka träd­går­den i Bu­en Re­ti­ro- par­ken. Idag lig­ger par­ter­ret i par­kens väst­ra del, med skul­putu­rer och många välsköt­ta, lå­ga häc­kar.

Bour­bon-kung­ar­na fort­sat­te att an­vän­da träd­går­dar­na och Fer­dinand VI be­ställ­de ett nytt slott, för att er­sät­ta det som bygg­des un­der Filip IV. Fer­di­nands nya slott brann emel­ler­tid ned och gjor­de hans an­sträng­ning­ar me­nings­lö­sa.

Ett av par­kens mest po­pu­lä­ra om­rå­den är in­sjön, där det går att hy­ra rodd­båt (var be­redd på en vän­te­tid på upp till 30 mi­nu­ter el­ler mer när det är som mest be­sö­ka­re). Bygg­na­den Crys­tal Pa­la­ce bygg­des un­der 1887 och är ba­se­rad på bygg­na­den i Lon­don med sam­ma namn. Här hålls det of­ta konstut­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.