6 Re­i­na Sofia Mu­se­um

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Fran­ce­sco Sa­ba­ti­ni, som är ett stän­digt åter­kom­man­de namn för upp­lys­nings­ti­dens ar­ki­tek­tur i Madrid, job­ba­de på det­ta fan­tas­tis­ka konst­gal­le­ri un­der 1700-ta­let. Från bör­jan var det dock tänkt att bygg­na­den skul­le bli ett sjuk­hus. Till­sam­mans med Jo­se de Her­mo­sil­la ska­pa­de Sa­ba­ti­ni rit­ning­ar­na till en bygg­nad som idag hu­se­rar någ­ra av värl­dens främs­ta mo­der­na konst­verk.

Det kans­ke mest be­röm­da ver­ket i bygg­na­den är Pi­cas­sos Gu­er­ni­ca, som drar enor­ma mäng­der be­sö­ka­re till gal­le­ri­et (det kan in­ne­bä­ra att det står många hu­vu­den i vägen för konst­ver­ket). Om du in­te är in­tres­se­rad av det kän­da ver­ket, finns det fle­ra vå­ning­ar och ota­li­ga rum med konst av konst­nä­rer som Dalí, Jo­an Miró, Man Ray, Ju­an Gris och många, många fler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.