Så sat­te Habs­burg­dy­nastin sin prä­gel på Prag

Europas Historiska Städer - - Stadsguide 1800 - Talets Prag -

Habs­burg­fa­mil­jen kom ur­sprung­li­gen från Habs­burg slott i da­gens Schweiz. Habs­burg var en fram­stå­en­de kung­lig dy­nasti, som spe­la­de en vik­tig roll i Eu­ro­pa för cir­ka 500 år sen. Den gre­nen av fa­mil­jen som styr­de den tjec­kis­ka be­folk­ning­en på 1800-ta­let var känd som Habs­burg-lot­h­ring­en för att mar­ke­ra äk­ten­ska­pet mel­lan Ma­ria The­re­sa (se­na­re drott­ning) och Franz Lor­rai­ne 1736. Ös­ter­ri­ke, Ung­ern och Böh­men var al­la vik­ti­ga re­gi­o­ner som om­fat­ta­des av Habs­burg-lot­h­ring­en.

Drott­ning Ma­ria Te­re­sia

Re­ge­rings­tid: 1740–1780 Ma­ria The­re­sa var kej­sa­rin­na av det tyskro­mers­ka ri­ket och drott­ning av Böh­men från 1740. Stö­det från fol­ket sjönk på grund av det ös­ter­ri­kis­ka kri­get som ifrå­ga­sat­te hen­nes rätt till den habs­burgs­ka tro­nen. Frank­ri­ke stö­ta­de näm­li­gen kra­vet från Bay­ern, Sach­sen och Spa­ni­en om att för­sva­ga de­ras ös­ter­ri­kis­ka fi­en­de. Ma­ria The­re­sa bygg­de om en vä­sent­lig del av Pragborgen ef­ter då­ti­dens stil.

Fer­dinand I av Ös­ter­ri­ke (Fer­dinand V)

Re­ge­rings­tid: 1835–1848 Som älds­te son till Ma­ria Te­re­sia och kej­sa­re Franz II ut­sågs Fer­dinand till arv­ta­ga­re av Habs­burg­dy­nastins tron trots svår epi­lep­si och and­ra neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar. När han kom till mak­ten tog en grupp av råd­gi­va­re på sig hans upp­gif­ter, och re­vo­lu­tio­nen 1848 var där­för in­te rik­tad mot Fer­dinand själv ut­an mot hans råd­gi­va­re. När Fer­dinand ab­di­ke­ra­de i de­cem­ber 1848 blev hans bror­son Franz Jo­seph hans ef­ter­trä­da­re.

Franz Jo­seph

Re­ge­rings­tid: 1848–1916 Franz Jo­seph tjänst­gjor­de un­der upp­ro­ret mot det ös­ter­ri­kis­ka sty­ret i Lom­bar­di­et 1848 till­sam­mans med de ös­ter­ri­kis­ka styr­kor­na. Den förs­ta de­len av hans re­ge­rings­tid är för­knip­pad med ny­ab­so­lu­tism, ef­tersom Franz Jo­seph tog en ak­tiv roll i re­ge­ring­en till­sam­mans med si­na råd­gi­va­re. Ung­ra­re, tjec­ker och sla­ver ut­tryck­te sitt miss­nö­je med hans re­ge­rings­sätt. Tjec­ker­na fort­sat­te käm­pa för sin själv­stän­dig­het, och det på­ver­ka­de bå­de de­ras na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.