4 PRAGBORGEN

Europas Historiska Städer - - Stadsguide 1800 - Talets Prag -

Pragborgen har hu­se­rat många bo­he­mis­ka mo­nar­ker ge­nom ti­der­na. Ef­ter långa pe­ri­o­der av för­fall, plund­ring och om­bygg­nad be­stäm­de drott­ning Ma­ria Te­re­sia att slot­tets skick skul­le åter­stäl­las i slu­tet av 1700-ta­let, och det var då som det bygg­des upp i ba­rock­stil. På 1800-ta­let be­bod­des slot­tet i hu­vud­sak av Fer­dinand I av Ös­ter­ri­ke (även känd som Fer­dinand V), ti­di­ga­re över­hu­vud för Habs­bur­gLot­h­ring­en-dy­nastin. Han blev dock om­bedd att ab­di­ke­ra för att han plå­ga­des av svå­ra epi­lep­tis­ka an­fall och and­ra neu­ro­lo­gis­ka pro­blem (tro­li­gen or­sa­ka­de av blods­band mel­lan hans för­äld­rar). Fer­dinand I var den sista som bar ti­teln kung av Böh­men vid Pragborgen ( 1836) och han bar tit­lar­na kung av Ung­ern, kung av Ös­ter­ri­ke, kung av Lom­bar­di­et och kung av Venedig. Fer­dinand ab­di­ke­ra­de i de­cem­ber 1848 och val­de att bo på slot­tet i Prag på livs­tid. Ti­di­ga­re sam­ma år ha­de den sla­vis­ka kon­gres­sen i Prag gjort det spän­da lä­get i om­rå­det än­nu mer in­fek­te­rat. Det var en stor kon­flikt till följd av klasskill­nad, men kons­tigt nog gick in­te den­na kon­flikt ut över Fer­dinand, som vid den ti­den var känd som Fer­dinand den god­mo­di­ge. En av de störs­ta för­änd­ring­ar­na se­dan dess in­klu­de­rar Det he­li­ga kor­sets ka­pell, som om­vand­la­des från ba­rock till klas­sisk stil un­der Fer­dinand I. Idag in­ne­hål­ler ka­pel­let, som lig­ger på den and­ra borg­går­den, en ut­ställ­ning av skat­ter från slot­tet och dom­kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.