10 Kafé Sla­via

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Ka­var­na Sla­via (ka­var­na be­ty­der kafé på tjec­kis­ka) öpp­na­de 1884 och är kans­ke det mest hi­sto­ris­ka och mest kän­da av de tra­di­tio­nel­la wie­nerkafé­er­na i Prag. Kafékul­tu­ren blomst­ra­de i Prag på 1800-ta­let. Här kun­de Prags in­tel­lek­tu­el­la sam­las för att job­ba, tän­ka och kopp­la av. Vis­sa ef­ter­sän­de till och med sin post till sitt lo­ka­la kafé!

Någ­ra av de vik­ti­gas­te gäs­ter­na var kom­po­si­tö­ren Bedřich Sme­ta­na, po­e­ten Jiří Kolář och dra­ma­ti­kern Václav Ha­vel (som se­na­re blev lan­dets pre­si­dent), men ur­sprung­li­gen för­knip­pa­des kafé­er­na med le­dan­de per­son­lig­he­ter kring ti­den för det na­tio­nel­la upp­vak­nan­det. Det var här män­ni­skor träf­fa­des för att ar­be­ta med po­e­si, pjä­ser och mu­sik, el­ler för att dis­ku­te­ra po­li­tik och fram­ti­da ak­tio­ner. Det är ing­en till­fäl­lig­het att kafé­et lig­ger mitte­mot Na­tio­nal­te­a­tern, för bå­da bygg­na­der­na var en vik­tig del av kul­tur­re­vo­lu­tio­nen. Idéer­na man fick på Ka­var­na Sla­via för­verk­li­ga­des på te­a­tern tvärs över ga­tan.

In­te­ri­ö­ren frä­scha­des upp om­kring 1920, men kafé­ets histo­ria gör det till en plats du mås­te du be­sö­ka om du vill upp­le­va 1800-ta­lets Prag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.