12 Ho­tel Cen­tu­ry Old Town

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Ho­tel Cen­tu­ry Old Town bygg­des mel­lan 1894 och 1896. Ho­tel­let de­sig­na­des av Al­fons Wert­mül­ler, ar­ki­tek­ten som även ri­tat Ope­ra­hu­set och Na­tio­nal­te­a­tern. Bygg­na­den från 1800-ta­let har ock­så va­rit en plats för en av sta­dens störs­ta lit­te­rä­ra per­son­lig­he­ter, näm­li­gen Franz Kaf­ka. Ur­sprung­li­gen upp­för­des bygg­na­den som en kon­tors­bygg­nad för de an­ställ­da hos Ar­be­tar­nas olycks­falls­för­säk­ring för kung­a­ri­ket Böh­men, och här ar­be­ta­de Kaf­ka 1908 till 1922. Nu är det möj­ligt att över­nat­ta på hans kon­tor – rums­num­mer 214. På väg­gar­na häng­er fo­to­gra­fi­er av för­fat­ta­ren och hans fa­milj, och rum­met in­ne­hål­ler ock­så en re­pro­duk­tion av ett av hans ma­nu­skript.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.