1 Teu­fels­berg

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Kalla Krigets Berlin -

Sla­get om Ber­lin 1945 ra­sa­de i två hems­ka vec­kor och la sta­den i ru­i­ner. Sov­je­tis­ka styr­kor bom­ba­de den re­dan svårt ska­da­de hu­vud­sta­den i Na­zi­tyskland och man blev tvung­na att ut­käm­pa ga­tu­stri­der. Upp­gif­ten att ta re­da på rö­ran ef­ter sla­get till­föll främst kvin­nor. Trüm­mer­frau­en (ru­in­kvin­nor) kal­la­des dem som tving­a­des ut för att flyt­ta stör­re de­len av bygg­na­der­nas res­ter.

Ef­tersom Väst­ber­lin väx­te som en in­stängd en­klav, långt bakom järn­ri­dån, fort­sat­te av­falls­han­te­ring­en in i Gru­ne­wald-sko­gen i syd­väst och det blev sta­dens hög­ta punkt – som pas­san­de nog het­te Teu­fels­berg (Djä­vuls­ber­get). Res­ter­na av en ame­ri­kansk ra­dio­sta­tion som bygg­des ovan­på res­ter­na un­der 1950-ta­let står kvar än idag och kan ses från al­la ut­kiks­punk­ter i sta­den.

Mis­sa in­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.