2 Rat­haus Schö­ne­berg

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Kalla Krigets Berlin -

När den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten John F. Ken­ne­dy be­sök­te Ber­lin 1963 vil­le han vi­sa so­li­da­ri­tet med Väst­ber­lin och ta­la­de in­för cir­ka 450 000 män­ni­skor fram­för Väst­ber­lins råd­hus.

Det är väl­digt känt att Ken­ne­dy fel­ak­tigt re­fe­re­ra­de till sig själv som en ber­li­ner (fri­te­rat bak­verk) med sitt citat ”Ich bin ein Ber­li­ner”. Hans för­sök att pra­ta tys­ka blev in­te så lyc­kat, ef­tersom me­ning­en blev gram­ma­tisk inkor­rekt när han la in ett ”ein”. Boston-bon lyc­ka­des dock med nå­got an­nat. Han ha­de fått fram bud­ska­pet att han var en ut­i­från som upp­märk­sam­ma­de en sam­hö­rig­het med mil­jon­tals av äk­ta in­vå­na­re från Ber­lin. Det må ha va­rit ett gram­ma­tiskt sned­steg, men det var i al­la fall tur att han in­te be­fann sig i Frank­furt el­ler Ham­burg. Plat­sen döp­tes om till John F. Ken­ne­dy Platz tre da­gar ef­ter at­ten­ta­tet på pre­si­den­ten se­na­re sam­ma år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.