4 STASI- MU­SE­ET

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Kalla Krigets Berlin -

Den öst­tys­ke dis­si­den­ten, kom­po­si­tö­ren och ar­tis­ten Wolf Bi­er­mann av­vi­sa­de en gång på skämt be­ho­vet för att skri­va dag­bok i DDR, då den hem­li­ga po­li­sen gjor­de ett bätt­re jobb än vad han nå­gon­sin kun­de gö­ra.

In­nan han ut­vi­sa­des 1976 be­stod hans ”dag­bok” av tu­sen­tals si­dor. Han var ba­ra en av många mil­jo­ner som föll of­fer för det fruk­ta­de Mi­ni­s­te­ri­et för stats­sä­ker­het (Stasi), som var det härs­kan­de kom­mu­nist­par­ti­ets så kal­la­de sköld och svärd.

Att ut­sät­tas för Sta­tis mar­dröms­li­ka grans­kan­de blick var att ris­ke­ra en so­ci­al pa­ria som var vär­re än nå­gon fy­sisk ska­da – spe­ci­ellt i ett land som var omöj­ligt att läm­na och med en re­gim som för­vän­ta­de sig ab­so­lut lo­ja­li­tet från be­folk­ning­en.

Stasi väx­te så små­ning­om till att bli den för­hål­lan­de­vis störs­ta hem­li­ga po­lis­or­ga­ni­sa­tion av sitt slag som nå­gon­sin ex­i­ste­rat. De pe­ka­de bland an­nat ut pun­ka­re, roc­ka­re, po­e­ter och till och med vand­ra­re som sam­hälls­fi­ent­li­ga och för­sök­te skräm­ma dem till to­tal tyst­nad.

I ja­nu­a­ri 1990 stor­ma­des Sta­sis hu­vud­kvar­ter i Ber­lin av ra­san­de in­vå­na­re. Se­na­re in­rät­ta­des ett mu­se­um för att do­ku­men­te­ra vad dik­ta­tu­rens hem­li­ga un­der­rät­tel­se­tjäns­ten ut­satt män­ni­skor för.

Pro­to­koll över den psy­ko­lo­gis­ka för­stö­rel­sen av sta­tens fi­en­der, över­vak­nings­ut­rust­ning och kon­to­ret som den ti­di­ga­re Stasi-che­fen, Erich Mi­el­ke an­vän­da är ba­ra en del av vad som finns att se i den upp­rö­ran­de ut­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.