Det me­del­ti­da Tal­lin

Att stro­sa runt i den go­tis­ka sta­den Talinn är som att va­ra i en sa­ga.

Europas Historiska Städer - - Innehåll - TEXT TANIA LESTAL

Den ar­ki­tek­to­nis­ka pär­lan Tal­linn bju­der på över­rask­ning­ar bakom var­je hörn. Att pro­me­ne­ra längs kul­ler­stens­ga­tor­na, ge­nom de sma­la, sling­ran­de grän­der­na, är ett även­tyr. Förs­ta gång­en Tal­linn nämns i skrift är re­dan 1154, och sta­den har en lång histo­ria av ut­ländskt her­ra­väl­de. Det bör­ja­de 1219, när dans­kar­na in­va­de­ra­de sta­den. Tal­linn var se­dan den nord­li­gas­te sta­den i Han­san 1285. Fö­re 1347 ha­de ger­mans­ka rid­da­re ta­git kon­troll över sta­den, in­nan den er­öv­ra­des av svens­kar – och se­na­re rys­sar i det sto­ra nor­dis­ka kri­get. In­te för­rän 1918 blev Est­land själv­stän­digt. Un­der stör­re de­len av sta­dens histo­ria går Tal­linn un­der sitt tys­ka namn Re­val. Det var först ef­ter 1918 som hu­vud­sta­den blev känd som Tal­linn (Taa­ni-linn – den dans­ka sta­den, en hän­vis­ning till sta­dens dans­ka för­flut­na). Tal­linn är känd för sin stads­mur och de me­del­ti­da fäst­ning­ar­na. Kalk­stens­mu­ren var ur­sprung­li­gen 2,4 kilo­me­ter lång, 16 me­ter hög och 3 me­ter tjock. Idag finns un­ge­fär 1,9 kilo­me­ter kvar av den och 20 ur­sprung­li­ga för­svars­torn har be­va­rats. Gam­la stan i Tal­lin är en av de bäst be­va­ra­de me­del­ti­da stä­der­na i Eu­ro­pa och den är med på Une­scos världs­arvs­lis­ta. Här är det in­te svårt att lå­ta sig om­slu­tas av en au­ten­tisk me­del­ti­da käns­la.

”Tal­linn är känt för sin stads­mur och de me­del­ti­da fäst­ning­ar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.