Res till­sam­mans med Mo­zart

Un­der­bar­net Wol­f­gang Ama­deus läm­na­de spår ef­ter sig i Ös­ter­ri­ke.

Europas Historiska Städer - - Innehåll - AV MA­RI­AN JO­NES

Mo­zart föd­des i Salz­burg 1756 och be­grav­des i Wi­en 35 år se­na­re, och han var tro­li­gen den mest kän­da in­vå­na­ren på sin tid i bå­da des­sa ös­ter­ri­kis­ka stä­der. Till­sam­mans med and­ra le­gen­da­ris­ka kom­po­si­tö­rer, som Be­et­ho­ven och Haydn, räk­nas Mo­zart som wie­ner­klas­si­cis­mens främs­ta re­pre­sen­tant och han blev sär­skilt be­römd för sin mu­si­ka­lis­ka all­si­dig­het. Mo­zart ut­märk­te sig i många oli­ka mu­sik­gen­rer – från ope­ra till sym­fo­ni­er, från mäs­sor till kam­mar­mu­sik – och där­för blev han om­ta­lad i hela lan­det och långt där ut­an­för. I dag är han Ös­ter­ri­kes mest kän­da son och blir ihåg­kom­men som ett un­der­barn, med rät­ta som kom­po­si­tör av världs­be­röm­da verk som Troll­flöj­ten och

Ei­nekle­i­ne­nacht­mu­sik. Hans far Le­o­pold fram­häv­de sin sons ös­ter­ri­kis­ka arv när han re­fe­re­ra­de till ho­nom som ”... mi­rak­let som Gud lät fö­das i Salz­burg”.

Mo­zart väx­te upp i Salz­burg, men till­bring­a­de and­ra hal­van av sitt liv i Wi­en, där mu­siksce­nen var mer so­fisti­ke­rad. Som barn res­te han runt myc­ket i Eu­ro­pa i hopp om att im­po­ne­ra på ad­li­ga och kung­li­ga med sin ta­lang. To­talt till­bring­a­de kom­po­si­tö­ren om­kring tio år ut­om­lands, på många oli­ka plat­ser, men han åter­vän­de all­tid till Ös­ter­ri­ke, lan­det i hans hjär­ta, som i dag är världs­känt som Mo­zarts hem­land.

RES TILL­SAM­MANS MED

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.