1 Le Mou­lin Rou­ge

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Den­na le­gen­da­ris­ka ka­baré, vars namn be­ty­der "den rö­da kvar­nen" är världs­be­römd och öpp­na­de 1889. Dess tvi­vel­ak­ti­ga ryk­te fanns där re­dan från bör­jan när lo­ka­la kur­ti­sa­ner ut­för­de någ­ra av de förs­ta dans­num­ren. Grun­dar­ma Jo­seph Ol­ler och Char­les Zid­ler ha­de all­tid trott att det skul­le bli en plats där sta­dens mest för­nä­ma in­vå­na­re kun­de kom­ma och ming­la med al­la and­ra – ar­be­ta­re, ut­län­ning­ar, af­färs­män – och nju­ta av li­te ekivok un­der­håll­ning. Det enor­ma dans­gol­vet, om­gi­vet av speg­lar, blev snart le­gen­da­riskt – till­sam­mans med cham­pagne­kväl­lar­na.

Dan­sa­re som Ni­ni Pat­tes en l'air ("Ni­ni med be­nen i luf­ten") vi­sa­de sig bli po­pu­lä­ra, och ound­vik­li­gen in­träf­fa­de en och an­nan skan­dal. 1893 års pro­duk­tion Le Bal Des Qu­at’z’arts med sin nak­na Kle­o­pat­ra och hen­nes föl­je av nak­na kvinn­li­ga dan­sa­re var en av dem. Ka­baré och ope­rett la­des till dan­sen och de de­ka­den­ta nö­je­na på Mou­lin Rou­ge drog till sig fler och fler. Här er­bjöds bå­de gläd­je och gla­mour, tills bygg­na­den brann ned 1915. Da­gens Mou­lin Rou­ge, åter­upp­byggd 1921, er­bju­der fort­fa­ran­de sho­wer var­je kväll. Det är enormt po­pu­lärt så det är bäst att för­bo­ka för att få se "le spectac­le". Släpp loss med mid­dag och en tur på flo­den så blir upp­le­vel­sen full­stän­dig. Om du in­te vill gå in mås­te du än­då pro­me­ne­ra ut­an­för bygg­na­den för att en Pa­ris­re­sa ska va­ra kom­plett. Ta en titt i mu­se­et för att få in­sikt i en 125-årig histo­ria med gla­mo­rös – och aning­en djärv – un­der­håll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.