1 Ere­mi­ta­get

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

I det­ta prakt­ful­la mu­se­um kan du stå an­sik­te mot an­sik­te med guld­ål­derns köp­män, stads­vak­ter, lä­ka­re och äld­re re­gen­tin­nor (kvinn­li­ga väl­gö­ren­hetsad­mi­nist­ra­tö­rer) . I hu­vud­gal­le­ri­et är du helt om­gi­ven av 1600-tal­sin­vå­na­re av­bil­da­de i näs­tan na­tur­lig stor­lek i över 30 enor­ma grup­por­trätt som är upp till sex me­ter höga. Por­trät­ten häng­er i dubb­la ra­der och är im­po­ne­ran­de sto­ra. De blic­kar ner på dig med ro­fyll­da, in­tres­se­ra­de och tryg­ga bru­na ögon. De­ras lug­na glö­dan­de an­sik­ten stic­ker upp över fläck­fria, vi­ta rysch­kra­gar och dyst­ra, men dyr­ba­ra, mör­ka klä­der. Bor­gar­na tyck­te om att lå­ta sig bli av­bil­da­de med si­na li­ka­sin­na­de i grup­per med vak­ter el­ler skrå, varav ki­rur­ger­na var till­räck­ligt ri­ka för att ha fle­ra mål­ning­ar ut­ställ­da; i någ­ra av dem kan vi se ana­to­mi­lek­tio­ner. Må­lar­na äls­ka­de si­na be­stäl­la­re ef­tersom var­je en­skild per­son i mål­ning­en be­ta­la­de dem in­di­vi­du­ellt. Någ­ra mål­ning­ar ha­de så många som 20 ge­stal­ter, vil­ket gav en be­ty­dan­de in­komst till konst­nä­ren.

Här får vi se hela li­vet un­der guld­ål­dern: klä­der­na, än­da ner till de hög­klac­ka­de skor­na, en ge­ne­rad tjäns­te­flic­ka som ser­ve­rar vin till ma­ten – kal­kon­paj med nöt­ter, tro­pis­ka fruk­ter och oli­ver – och de rik­li­ga be­lö­ning­ar­na från sjö­han­deln, upp­ra­da­de på en stads­vakts­ban­kett må­lad av Ni­co­laes Pic­ke­noy. Ere­mi­ta­gets scen till des­sa por­trätt pas­sar bra – ett fat­tig­hus för äld­re från 1681 med Ams­ter­dams längs­ta fa­sad på 102 me­ter är nu en fi­li­al till Ryss­lands mu­se­um med sam­ma namn och har skif­tan­de ut­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.