Bra att ve­ta

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Revolutionens Sankt Petersburg -

Du mås­te skaf­fa vi­sum

Tu­ris­tvi­sum an­sö­ker du ge­nom att fyl­la i en blan­kett som du läm­nar till rys­ka am­bas­sa­den el­ler pos­tar till ett om­bud som går dit med din an­sö­kan. Du mås­te ha en be­kräf­tel­se på att du bo­kat och be­ta­lat ho­tell för hela din vis­tel­se samt en tu­rist­voucher från en rysk re­se­by­rå.

Drick in­te kran­vatt­net

Sta­dens vat­ten­till­för­sel är för­o­re­nat av pa­ra­sit­bak­te­ri­en Gi­ar­dia lam­bi­la (som de lo­ka­la in­vå­nar­na i stort sett är im­mu­na mot) som kan ge akut di­ar­ré. Drick ba­ra vat­ten på flas­ka och an­vänd det även vid tand­borst­ning.

Se upp för de vi­ta nät­ter­na

Un­der de vi­ta nät­ter­na ( ju­ni–ju­li) blir sta­den helt ga­len. Al­las dygns­ryt­mer för­störs ef­tersom nat­ten blir som da­gen med sto­ra folk­mas­sor på flod­stran­den kloc­kan tre på nat­ten. Fyl­le­ri och kri­mi­na­li­tet är van­ligt – så var för­sik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.