1 Pra­domu­se­et

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Karl III vil­le ur­sprung­li­gen att den ny­klas­sis­ka bygg­na­den, som idag är känd som Pra­do, skul­le bli ett na­tur­hi­sto­riskt mu­se­um. Så blev det dock ald­rig. När bygg­na­den änt­li­gen slut­för­des var det Karls barn­barn Fer­dinand VII som be­stäm­de dess öde.

Det blev till Det kung­li­ga mu­seét för mål­ning­ar och skulp­tu­rer. Det dröj­de in­te länge för­rän nam­net änd­ra­des till Na­tio­nal­mu­se­um för mål­ning­ar och skulp­tu­rer och se­dan till Mu­seo Na­cio­nal del Pra­do – Pra­domu­se­et. Det öpp­na­de för all­män­he­ten för förs­ta gång­en un­der no­vem­ber 1819.

Här finns verk av fram­stå­en­de konst­nä­rer från hela värl­den, till ex­em­pel av den kän­da spans­ka må­la­ren Goya från upp­lys­nings­ti­den. Karl IV:S fa­mil­je­por­trätt av Fran­ci­sco Goya är ba­ra en av mål­ning­ar­na från den kän­da spans­ka konst­nä­ren i musé­ets sam­ling. Han står även sta­ty ut­an­för bygg­na­den.

Musé­et har fått mer än 2 300 mål­ning­ar se­dan det öpp­na­des un­der 1819. Någ­ra av mu­se­ets höjd­punk­ter som in­te är från upp­lys­nings­ti­den är ett por­trätt av Karl V av Ti­zan, Cha­ri­ter­na av Ru­bens och Las Me­ni­nas av Veláz­quez. Det­ta är ba­ra någ­ra av sam­ling­ens mest be­röm­da namn, men det finns även många verk av mindre kän­da må­la­re och ota­li­ga mäs­ter­verk att nju­ta av.

Mu­se­et är öp­pet mel­lan 10–20 måndag till fre­dag och 10–19 på lör­da­gar och helg­da­gar. Av­vi­kel­ser fö­re­kom­mer. Ak­tu­el­la öpp­nings­ti­der finns all­tid på mu­se­ets hem­si­da: mu­se­o­del­pra­do.es. Det går att kö­pa bil­jet­ter via hem­si­dan el­ler på plats vid an­komst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.