Bra att ve­ta

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Chur­ros och cho­klad Madrid är känt för sin sö­ta ga­tu­mat. Rem­sor av deg fri­te­ras och täcks med soc­ker (och ka­nel om du vill) och dop­pas i varm cho­kladsås. Hit­ta ett ga­tukök el­ler be­ge dig till Choco­la­te­ria San Ginés.

Trans­port­kort Du kan kö­pa trans­port­kort till Madrid Met­ro, som tar dig över­allt i sta­den un­der da­gen. Många av se­värd­he­ter­na lig­ger dock in­om pro­me­na­dav­stånd, så ta på dig be­kvä­ma skor.

Fri en­tré till mu­se­er Re­i­na Sofia er­bju­der gra­tis en­tré mel­lan 19 och 21, måndag–lör­dag (för­u­tom tis­da­gar), me­dan Pra­do är gra­tis mel­lan 18 och 20, måndag–lör­dag samt mel­lan 17 och 19 på sön­da­gar. Det kan va­ra långa kö­er un­der des­sa ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.