Bra att ve­ta

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Spår­vagns­bil­jet­ter

Om du kän­ner för att ta en åk­tur med nå­gon av de många spår­vag­nar­na, se till att stämp­la bil­jet­ten när du kli­ver på spår­vag­nen för att und­vi­ka bö­ter. Spår­vagns­bil­jet­ter kan kö­pas i små ki­os­ker el­ler i au­to­ma­ter­na som finns på vis­sa sta­tio­ner.

Rök­ning in­om­hus

I skri­van­de stund (2018) är det fort­fa­ran­de tillå­tet att rö­ka på tjec­kis­ka pu­bar och re­stau­rang­er. Det är go­da ny­he­ter om du rö­ker själv, men om du vill und­vi­ka ci­ga­rett­rök bör du hål­la dig till re­stau­rang­er med en rök­fri av­del­ning. Välj gär­na att äta på re­stau­rang­er istäl­let för ba­rer.

Dagstu­rer

Det finns många dagstu­rer att välja på om du är i Prag. Du kan välja att åka till en mindre känd stad som Olo­mouc (cir­ka 2,5 tim­mar med tåg) el­ler så kan du be­ge dig till slot­tet Karlstejn (cir­ka 45 mi­nu­ter med tåg) som bygg­des på 1100-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.