Så bör­ja­de vi ba­da

Ka­ro­li­na Wi­ell, fors­ka­re i eko­no­misk histo­ria vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, har i sin dok­tors­av­hand­ling un­der­sökt hur svens­kar­na lär­de sig att ba­da.

Forskning & Framsteg - - Innehåll 1/ 2019 -

1| Vad har du fors­kat om?

– Un­der pe­ri­o­den 1920–1949 bygg­des minst 10 000 bad­stu­gor i Sve­ri­ge. Jag har för­sökt ta re­da på mer om det­ta. En bad­stu­ga är ett li­tet hus med ba­stu, om­kläd­nings­rum och nå­gon form av tvätt­rum el­ler dusch.

Hur fi­nan­si­e­ra­des byg­gan­det?

2| – Badstu­gor­na fi­nan­si­e­ra­des främst av by­ar­na själ­va men även ge­nom­bi­drag och lån från För­e­ning­en för folk­bad, Kung­li­ga Pen­sions­sty­rel­sen, Na­tional­för­e­ning­en mot Tu­ber­ku­los, Rö­da kor­sets amt hus­mo­ders för­e­ning­ar.

Var­för bygg­des de?

3|

– Jag har spå­rat det­ta pro­jekt bak­åt i ti­den till om­kring 1880-ta­let, då lä­ka­re allt mer be­kym­ra­de sig för hy­gi­en­frå­gor i vid be­mär­kel­se. De såg en möj­lig­het att lyf­ta bad­frå­gan och blev allt mer över­ty­ga­de om att svens­kar­na be­höv­de ba­da ba­stu of­ta­re. Så de drev på den­na frå­ga.

Var folk så smut­si­ga in­nan?

4|

– Ja, de var nog det. Det finns in­te så många käl­lor men myc­ket ty­der på att det var svårt att tvät­ta sig. Så det­ta sked­de in­te så of­ta. Varm­bad sked­de i re­gel en gång om året. Se­dan kanske man vas­ka­de av sig li­te el­ler tor­ka­de sig med en tvätt­lapp el­ler så. Men det var nog rätt så smut­sigt, ef­tersom de fles­ta in­te ha­de vat­ten och av­lopp in sin bo­stad långt in på 1900-ta­let.

Hur sked­de den sto­ra för­änd­ring­en?

5|

– Tack va­re läkarkå­rens bud­skap om att ba­da mer, li­ka väl som de­ras tro på att al­la, oav­sett eko­no­mi och bak­grund, var vär­da att må bra. Bad en gång i vec­kan re­kom­men­de­ra­des, och of­fent­li­ga bad­stu­gor var en eko­no­misk lös­ning som gjor­de det möj­ligt för al­la att tvät­ta sig re­na. Av Henrik Hö­jer

En bad­stu­ga i Får­hult, fo­to­gra­fe­rad om­kring 1910.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.