BATTLE ROYALE-INSTÄLLNINGAR

Kol­la in någ­ra av de vik­ti­gas­te in­ställ­ning­ar­na. Kans­ke vill du änd­ra li­te på nå­gon av dem?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Ing­en Fort­ni­te­spe­la­re är den and­re lik. Vis­sa har inga pro­blem med at­t­lå­ta da­torn fix­a­kon­trol­ler­na, me­dan and­ra vill väl­ja varen­da de­talj själv.

Om du klic­kar på me­ny­knap­pen högst upp i det hög­ra hör­net på hu­vud­me­ny­se skär­men kom­mer du ett­väl dolt al­ter­na­tiv för at­tänd­ra spe­lets in­ställ­ning­ar­na. Det finns i in­te till­räck­ligt med plats boken för at­t­gå igeom du alla, men här är någ­ra kan vil­ja änd­ra på. Guiden ba­se­ras på Xbox One, men de fles­ta in­ställ­ning­ar­na finns oav­sett vil­ken en­het du an­vän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.