DUO

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

I det här spel­lä­get spe­lar du ihop med en an­nan spe­la­re. Du kan an­ting­en väl­ja en lag­kam­rat från din vän­lis­ta via me­nyn på hu­vud­skär­men (det kom­mer mer om det läng­re fram i boken) el­ler så blir du till­de­lad en slum­pad lag­kam­rat on­li­ne.

Röst­chatt finns till­gäng­lig för dig och din lag­kam­rat så ni kan hjäl­pas åt att väl­ja land­nings­plat­ser, var­na varand­ra om fa­ror el­ler snac­ka om vad Bal­le­rina­ka­kor kos­tar, om ni nu vill det. Om du in­te an­vän­der röst­chat­ten (det finns många som in­te gör det) kan du fort­fa­ran­de an­vän­da dig av mar­ke­ring­ar på kartan för att ta­la om för din lag­kam­rat var du vill lan­da. När du spe­lar som en del av ett lag är det of­ta bäst att lan­da i sam­ma om­rå­de och sam­ar­be­ta. Din lag­kam­rat kom­mer att va­ra mar­ke­rad på kartan un­der mat­chen, så ni kan all­tid hitta varand­ra.

När spelet bör­jar kan du gå in i In­ven­to­ry och ge din lag­kam­rat re­sur­ser och vapen. Var in­te dryg om du har två vapen och and­ra fort­fa­ran­de in­te hit­tat nå­got – de­la med dig. Du kan åter­uppli­va spe­la­re som bli­vit skjut­na ge­nom att stå över dem i 10 se­kun­der el­ler ge­nom att tryc­ka på Re­vi­ve­knap­pen på skär­men.

Vin­na­ren är det sista la­get (in­te den sista spe­la­ren). Era vinst­chan­ser blir bätt­re om ni sam­ar­be­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.