PAR­TY FIN­DER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Det enk­las­te sät­tet att star­ta en grupp på är från hu­vud­me­nyn. Du ser din ka­rak­tär som en av fy­ra på hu­vud­skär­men. Bred­vid dig är det tre tom­ma plat­ser som vän­tar på att fyl­las. Flyt­ta din joy­s­tick till en av de tom­ma plat­ser­na för att öpp­na Par­ty Fin­der.

Med Par­ty Fin­der kan du bju­da in vän­ner som är on­li­ne sam­ti­digt som du. Om de ac­cep­te­rar din in­bju­dan dy­ker de­ras ka­rak­tär upp på en av de till­gäng­li­ga plat­ser­na, re­do att gå med i en match.

Om du spe­lar en Duo-match kan du star­ta mat­chen så fort den and­ra spe­la­ren går med. Om du vill kö­ra en Squad-match mås­te du an­ting­en bju­da in två spe­la­re till el­ler så kan du klic­ka i Fill Squa­dal­ter­na­ti­vet. Då hit­tar Fort­ni­te två slum­pa­de spe­la­re som jo­i­nar ditt par­ty. Du får nya spe­la­re var­je gång du star­tar en ny match och kom­mer in­te få sam­ma slum­pa­de lag­kam­ra­ter fle­ra gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.