LÄGG TILL VÄN­NER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Om du spe­lar en Duo- el­ler Squad­match med nå­gon du vill fort­sät­ta spe­la med, lägg till per­so­nen som vän. Då mås­te du först skri­va ned per­so­nens an­vän­dar­namn, som dy­ker upp längst upp till väns­ter på skär­men när du spe­lar en match. I slu­tet av mat­chen går du till­ba­ka till hu­vud­me­nyn och öpp­nar in­ställ­ning­ar­na högst upp till hö­ger på skär­men (du kom­mer dit ge­nom att tryc­ka på Start el­ler Meny-knap­pen för kon­sol).

Klic­ka se­dan på Add Epic Fri­ends och skriv in spe­la­rens an­vän­dar­namn. De kom­mer få en in­bju­dan och ni kom­mer för­hopp­nings­vis ha väl­digt ro­ligt ihop. Med att skju­ta mot­stån­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.