SPEL MEL­LAN PLATTFORMARNA

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Som nämnt mås­te ni in­te va­ra på sam­ma platt­form för att spe­la en Fort­ni­te-match ihop. Spe­la­re på des­sa platt­for­mar kan spe­la till­sam­mans:

Pc-spe­la­re kan spe­la med Mac-, mo­bil-, Plays­ta­tion 4el­ler Xbox One-spe­la­re.

Plays­ta­tion 4-spe­la­re kan spe­la med PC-, Mac- och mo­bil­spe­la­re.

Xbox One-spe­la­re kan spe­la med PC-, Mac- och mo­bil­spe­la­re.

Spe­la­re som in­te kan spe­la till­sam­mans är Xbox- och Plays­ta­tion-äga­re, och det be­ror på en lång­va­rig kon­flikt mel­lan Micro­soft och So­ny, som lig­ger helt ut­an­för Epic Ga­mes kon­troll. Det gör ock­så att de som spe­lar på Nin­ten­do Swit­ch in­te kan spe­la mot Ps4-spe­la­re.

Om du vill spe­la mel­lan oli­ka platt­for­mar på en av kon­so­ler­na mås­te du se till att ditt Epic-kon­to är kopp­lat till ditt Plays­ta­tion Network el­ler Xbox Li­ve-kon­to. För att gö­ra det går du in på www.epicga­mes.com och log­gar in ge­nom att tryc­ka på den lil­la gub­ben i det öv­re hög­ra hör­net. När du log­gat in klic­kar du på Con­nec­ted Ac­counts och fyl­ler se­dan i rätt kon­to­upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.