PRI­VA­TA MAT­CHER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Längst ned på hu­vud­me­nyskär­men finns ett al­ter­na­tiv som he­ter Custom Match­ma­king Key. Det­ta lå­ter dig skri­va in ett lö­senord. Ef­ter det mat­chas du ba­ra med and­ra spe­la­re som skri­vit in ex­akt sam­ma lö­senord. På så sätt kan du star­ta pri­va­ta mat­cher snabbt.

I skri­van­de stund är den­na funk­tion ty­värr in­te till­gäng­lig för alla spe­la­re, men Epic Ga­mes har sagt att de ar­be­tar på det­ta. Om du till ex­em­pel ba­ra vill spe­la mot and­ra på din sko­la ver­kar det in­te som att du be­hö­ver vän­ta allt för länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.