CHALLENGES

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Det är oli­ka slags utmaningar för dem som spe­lar med gra­tis Battle Pass och för dem som be­ta­lar. Du får stjär­nor när du ge­nom­för utmaningar och du går upp en ni­vå för var ti­on­de stjär­na du sam­lar.

Om du kol­lar på hu­vud­me­nyn ser du en lis­ta med dag­li­ga utmaningar. I vår skärm­dump är den dag­li­ga ut­ma­ning­en att dö­da en spe­la­re med Sni­per Ri­f­le och fy­ra spe­la­re med Shot­gun. Om vi ge­nom­för nå­gon av des­sa får vi fem stjär­nor.

Om du klic­kar på Challenges-fli­ken kom­mer du även att se en lis­ta med gra­tis Battle Pass-utmaningar som du kan tjä­na ex­tra stjär­nor på. De är enkla­re att ge­nom­fö­ra, och kan till ex­em­pel var att lan­da på spe­ci­fi­ka plat­ser och över­le­va läng­re än mot­stån­da­re. Det finns till och med utmaningar där du ska vin­na mat­cher, men de är li­te svå­ra­re. Om du vill ha veck­out­ma­ning­ar mås­te du be­ta­la för ett Battle Pass.

Du får en be­lö­ning om du ge­nom­för ett visst an­tal utmaningar. Det kan till ex­em­pel va­ra 4K ex­tra po­äng med XP. Nu kans­ke du und­rar vad XP är? Tja, det är där Se­a­son Le­vel kom­mer in i bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.