LOCKER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Locker-fli­ken i hu­vud­me­nyn är plat­sen där du han­te­rar alla ac­ces­so­a­rer du sam­lat. När du klic­kar på Locker får du se din ava­tar, sju plat­ser för ac­ces­so­a­rer och ut­rust­ning samt sex plat­ser för emo­tes. Det­ta är vad alla är till för, från väns­ter till hö­ger, från top­pen och ned:

Ban­ner (ban­de­roll): Din ban­ner är iko­nen du ser bred­vid din pro­fil på hu­vud­skär­men och un­der mat­cher­nas gång. Om du klic­kar på ban­nern kom­mer du att kun­na väl­ja från ett ur­val av ban­de­rol­ler och fär­ger. Vis­sa ban­ners läggs till som be­lö­ning­ar och nya till­skott mar­ke­ras med ett ut­rops­tec­ken. Du kan bland an­nat få ex­tra ban­de­rol­ler för att kö­pa Foun­der’s Pack (se si­da 90).

Out­fit: Din out­fit är det din ka­rak­tär har på sig. Om du in­te väl­jer en spe­ci­fik out­fit, kom­mer din ka­rak­tär att ro­te­ra mel­lan en rad man­li­ga och kvinn­li­ga ka­rak­tä­rer.

Back bling: Ett fö­re­mål som sit­ter på ryg­gen av out­fi­ten, som en ryggsäck el­ler syr­gas­ka­nis­ter.

Har­ve­sting tool: Du bör­jar med en en­kel pic­kaxe (hac­ka), men det finns alla möj­li­ga slags verk­tyg som vän­tar på dig.

Gli­der: Fö­re­må­let du an­vän­der för att svä­va ned till mar­ken med när du hop­par ut från bus­sen. Du får en en­kel fall­skärm att bör­ja med.

Contrail: När du dy­ker ned från bus­sen ser du en jet­plans-lik­nan­de stå­le bakom dig. Du kan väl­ja en ny här.

Lo­a­ding screen: Vill du ha nå­got nytt att tit­ta på me­dan du vän­tar på att spelet lad­das? Det änd­rar du här.

Emo­tes: Du har sex plat­ser för oli­ka emo­tes. Det kan va­ra dan­ser, häls­ning­ar el­ler små hjärt­sym­bo­ler som du kan an­vän­da i spelet. Välj vil­ka sex du vill ha till­gäng­li­ga för din ka­rak­tär här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.