ITEM STORE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Det går in­te all­tid att få coo­last out­fit el­ler de bästa fö­re­må­len ge­nom att sam­la be­lö­ning­ar. Istäl­let finns ett nytt ut­bud i Item Store att väl­ja mel­lan var­je dag.

Fö­re­må­len är pris­sat­ta i V-bucks, som är Fort­ni­tes egen va­lu­ta. Du kan sam­la V-bucks från be­lö­ning­ar i spelet, men om du tyc­ker om att shop­pa loss kom­mer du för­mod­li­gen be­hö­va be­ta­la rik­ti­ga peng­ar för V-bucks. Du kan lä­sa mer om det snart.

Vis­sa sa­ker finns ba­ra i Item Shop i en dag. Bli in­te för­vir­rad om by­tet in­te sker vid mid­natt i Sve­ri­ge. Serv­rar­na kan åter­stäl­las kloc­kan ett på nat­ten på vis­sa stäl­len, så om du spe­lar sent och und­rar var­för du fort­fa­ran­de in­te kan se någ­ra nya er­bju­dan­den är det där­för.

Det finns en ned­räk­nings­kloc­ka i Item Store. Den vi­sar dig hur lång tid du har kvar för att kö­pa de dag­li­ga fö­re­må­len.

All ut­rust­ning som lista­des ovan finns till­gäng­lig i Item Store, men alla ty­per av fö­re­mål finns in­te till­gäng­li­ga var­je dag. Om du ser nå­got du gil­lar bör du klic­ka hem det på en gång, ef­tersom det kan drö­ja fle­ra vec­kor in­nan det kom­mer till­ba­ka på la­ger igen (om det nå­gon­sin kom­mer till­ba­ka).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.