SE UPP FÖR BEDRAGARE!

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Det finns många bedragare där ute som ut­nytt­jar Fort­ni­te-spe­la­re. Se upp för alla i so­ci­a­la me­di­er som er­bju­der ”gra­tis” V-bucks mot di­na kon­takt­upp­gif­ter. De är näs­tan sä­kert bluf­far som kom­mer re­sul­te­ra i att du spam­mas ihjäl med and­ra lik­nan­de be­rä­ge­ri­er... Ut­an att du får någ­ra gra­tis V-bucks.

Köp in­te V-bucks från nå­got an­nat stäl­le än of­fi­ci­el­la Item Store. Det finns

många hem­si­dor som er­bju­der enor­ma mäng­der V-bucks för ett otro­ligt bil­ligt pris. Det är pre­cis som det lå­ter – för bra för att va­ra sant. Du kom­mer för­lo­ra di­na peng­ar ut­an att få någ­ra V-bucks.

Alla är dock V-bucks in­te bluf­far. er­bju­dan­den Ked­jan Ga­me har till ex­em­pel kört V-bucks-täv­ling­ar, men var för­sik­tig med vil­ka du vän­der dig till och håll dig till väl­kän­da bu­ti­ker. Om du är un­der 16 bör du all­tid ha en vux­ens tillå­tel­se in­nan du re­gi­stre­rar dig på V-bucks-er­bju­dan­den el­ler kam­pan­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.