FÖRE BUS­SEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

När du klic­kar för att star­ta ett spel kom­mer du att bör­ja pa­ras ihop med and­ra spe­la­re. Fort­ni­te-serv­rar­na för­sö­ker hitta 99 mot­stån­da­re åt dig. Me­dan du vän­tar på de and­ra spe­lar­na släpps du ned i en öde­mark där du kan öva på di­na fär­dig­he­ter.

Det kom­mer att fin­nas vapen som lig­ger på mar­ken till­sam­mans med li­te am­mu­ni­tion, så du kan ploc­ka upp och lad­da ditt förs­ta vapen. När du sik­tar och sät­ter ett per­fekt skott kans­ke du blir för­vå­nad när din mot­stån­da­re vand­rar iväg ut­an nå­got tec­ken på ska­da? Men det finns en för­kla­ring.

Det­ta är en öv­nings­plats, där ing­en ska­da re­gi­stre­ras. Du kan sät­ta din hac­ka i en mot­stån­da­re tu­sen gång­er och de kom­mer fort­fa­ran­de in­te ta nå­gon ska­da. An­vänd ti­den åt att för­bätt­ra ditt sik­te och di­na bygg­fär­dig­he­ter, me­dan du vän­tar på att det sät­ter igång på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.