Tips på hur du väl­jer rätt land­nings­stäl­le

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Om du är ny­bör­ja­re bör du sik­ta på lug­na­re och mer av­lägs­na de­lar av kartan. Då är ris­ken mind­re att du ham­nar i en ti­dig strid som du tro­li­gen kom­mer att för­lo­ra.

Lag bör för­sö­ka lan­da i sam­ma om­rå­de, för då kan ni hjäl­pa och åter­uppli­va varand­ra om nå­gon skul­le bli skju­ten.

För­sök att kom­ma ned så snabbt som möj­ligt. Om du tryc­ker nedåt me­dan du dy­ker kan du lan­da snab­ba­re. An­vänd in­te din fall­skärm för­rän du verk­li­gen mås­te.

Det är of­tast bäst att in­te svä­va he­la vägen ned till mar­ken. För­sök att lan­da på tak, torn el­ler till och med träd, spe­ci­ellt om and­ra spe­la­re lan­dar i sam­ma om­rå­de. Det­ta ger dig en chans att hitta ett vapen me­dan de fort­fa­ran­de är i luf­ten.

Le­ta ef­ter vapen el­ler ly­san­de kis­tor me­dan du lan­dar och för­sök lan­da bred­vid dem. Om­kring en tred­je­del av spe­lar­na blir dö­da­de un­der den förs­ta mi­nu­ten för att de in­te hit­tat nå­got vapen att för­sva­ra sig med. Var in­te en av dem!

Var in­te rädd för att änd­ra dig. Om ett dus­sin­tal and­ra spe­la­re väl­jer sam­ma land­nings­plats som dig kan du gli­da över till ett lug­na­re om­rå­de. Att lan­da li­te ut­an­för ett stäl­le el­ler be­ge sig nå­gon an­nan­stans till fots är bätt­re än att åka till ett stäl­le där alla bra sa­ker re­dan bli­vit tag­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.