DUSTY DIVOT

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Du kan in­te mis­sa det! Det är det sto­ra bru­na hå­let i mit­ten av kartan. Kra­tern gjor­des av en me­te­or i bör­jan av sä­song 4.

Vad finns där?

Vad som finns där är res­ter­na av Dust De­pot, som var tre la­ger som fanns på kartan fram till sä­song 4 bör­ja­de. De er­sat­tes se­dan av den­na enor­ma dammhög. De­lar av lag­ren finns fort­fa­ran­de kvar och det är fak­tiskt ing­et då­ligt stäl­le att lan­da. Det er­bju­der go­da chan­ser att hitta vapen och ta skydd in­nan du be­ger dig till själ­va kra­tern.

Runt kra­tern kan du se glö­dan­de li­la pin­nar. Om du kon­su­me­rar dem kom­mer du stud­sa som Tig­ger över kartan, nå­got som lå­ter dig hop­pa över väg­gar­na på bygg­na­der­na i mit­ten av Dusty Divot och und­vi­ka fi­en­dens eld. Om du miss­lyc­kas att hitta nå­gon av dem har du en lång väg att springa till bygg­na­der­na för skydd. Det­ta gör dig till en ut­märkt mål­tav­la för even­tu­el­la sni­pers.

Vid själ­va bygg­na­der­na finns det mas­sor att ut­fors­ka och sam­la. Ha ett när­strids­va­pen när till hands samt Sni­per för att skju­ta ned even­tu­el­la spe­la­re som för­sö­ker springa till bygg­na­der­na.

Är det ett bra stäl­le?

In­te di­rekt. I skri­van­de stund är det ett oer­hört po­pu­lärt till­skott till kartan, så du kom­mer ga­ran­te­rat att få säll­skap. Om du än­då vill pro­va det kan du lan­da i ut­kan­ten och job­ba dig in­åt ef­ter att de in­le­dan­de stri­der­na är över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.