FA­TAL FI­ELDS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

På kar­tans söd­ra del, mel­lan Lucky Lan­ding och Sal­ty Springs.

Vad finns där?

Tug­ga på ett halm­strå och gör dig re­do att mjöl­ka li­te kor, för nu är du på lan­det. Det finns fält, la­dor och en ut­märkt bond­gård att ut­fors­ka. Det sto­ra hu­set bör va­ra ditt förs­ta mål om du är sä­ker på att ing­en har hun­nit dit före dig, ef­tersom det är fyllt med vapen och am­mu­ni­tion i de många rum­men. Det är dess­utom ett ut­märkt göm­stäl­le. Se till att ut­fors­ka lof­tet, ef­tersom det finns en kis­ta där up­pe nå­gon­stans.

Om du in­te hin­ner till det sto­ra hu­set finns det fort­fa­ran­de mas­sa loot runt la­dor­na och på fäl­ten. Var ba­ra för­sik­tig när du spring­er mel­lan bygg­na­der­na, ef­tersom du är ut­satt för even­tu­el­la sni­pers och vapen för me­delav­stånd. Få­gel­skräm­mor­na kom­mer in­te att räd­da dig då!

Bond­går­den är ett gans­ka bra stäl­le att sam­la re­sur­ser på ock­så. La­dor­na och fäl­ten är ful­la av trak­to­rer som lätt kan kros­sas för li­te me­tall. I hu­sen finns möb­ler du snabbt kan kros­sa för att sam­la trä. Så det är ba­ra att bör­ja svinga!

Är det ett bra stäl­le?

Det är ing­et då­ligt stäl­le att lan­da på om du hin­ner först till de bra sa­ker­na i det sto­ra hu­set, men du blir gans­ka ut­satt om nå­gon an­nan hin­ner först. Plat­sen är ett bätt­re stäl­le att lan­da på om bus­sens rutt in­te går di­rekt över det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.