JUNK JUN­C­TION

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Längst upp på kar­tans nord­väst­ra spets. Om du mis­sar land­ning­en får du sim­ma med fis­kar­na och är ute ur mat­chen.

Vad finns där?

Som nam­net hin­tar om är det här stäl­let fullt av skräp. Junk Jun­c­tion är en bilskrot, men det be­ty­der in­te att det är tomt på fö­re­mål här. Om du le­tar bland hö­gar­na med kros­sa­de bi­lar och bygg­na­der­na i om­rå­det kom­mer du hitta mas­sor av kis­tor, vapen och am­mu­ni­tion.

Skro­ten är om­gi­ven av en hög te­gel­vägg som ger dig li­te skydd, men det är långt ifrån nå­gon trygg fristad. Ra­der­na med kros­sa­de bi­lar är tätt pac­ka­de och for­mar nå­got av en la­by­rint. Det är lätt rå­ka kroc­ka med and­ra spe­la­re när du spring­er runt hörn, så ha ett snabbt vapen för kor­ta el­ler me­del­långa av­stånd till hands.

Be­sö­ka­re på skro­ten är dess­utom ut­sat­ta för sni­pers på kul­len där den sto­ra la­mas­ta­tyn står. Det är pre­cis i kar­tans kant, så det bru­kar säl­lan va­ra spe­la­re där, men se än­då upp för lu­ri­ga fi­en­der in­nan du sät­ter igång med din skrot­jakt.

Om du har he­la stäl­let för dig själv är alla de kros­sa­de bi­lar­na en ut­märkt me­tall­käl­la.

Är det ett bra stäl­le?

Junc Jun­c­tion är in­te di­rekt nå­gon fa­vo­rit­plats. Det är dock en po­pu­lär land­nings­plats ef­tersom den lig­ger vid kar­tans kant och är en far­lig plats att vand­ra om­kring på. En­dast er­far­na spe­la­re re­kom­men­de­ras att väl­ja den som land­nings­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.