LUCKY LAN­DING

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Längst sö­derut på kartan, allt­så längst ned.

Vad finns där?

Lucky Lan­ding är den ty­pen av plats du be­sö­ker med fa­mil­jen på se­mestern. Det är en ori­en­ta­lisk pär­la med im­po­ne­ran­de pa­go­der (så­da­na där fi­na fler­vå­nings­hus de har i Ki­na) och vac­ker na­tur. Den en­da skill­na­den är att ditt säll­skap är fi­en­der som för­sö­ker skju­ta dig så fort de får möj­lig­het.

Dess främs­ta land­mär­ke är det sto­ra ro­sa trä­det som stic­ker ut ur en av pa­go­der­na. Top­pen av trä­det är ett ut­märkt stäl­le att lan­da på och spa­rar dig någ­ra livsvik­ti­ga se­kun­der me­dan di­na fi­en­der fort­fa­ran­de svä­var i luf­ten. Du kan snabbt hop­pa ned i bygg­na­den och ploc­ka upp ett vapen, me­dan de and­ra gli­der ned till mar­ken med si­na fall­skär­mar.

Om du hug­ger ned trä­det kom­mer du ock­så hitta en kis­ta som vän­tar un­der det. Du får hop­pas att kis­tan in­ne­hål­ler någ­ra god­sa­ker, ef­tersom det av­slö­jar var du be­fin­ner dig för and­ra spe­la­re. Det är in­te dis­kret att det sto­ra ro­sa trä­det helt plöts­ligt är bor­ta.

Om du in­te kan nå pa­go­den vid det ro­sa trä­det finns det mas­sor av and­ra att väl­ja mel­lan. Hac­ka dig ge­nom de­ras tak för att kom­ma till kis­tor­na de döl­jer.

Är det ett bra stäl­le?

Lucky Lan­ding är en av de ny­a­re till­skot­ten på kartan och är ett av de mest po­pu­lä­ra, trots att den lig­ger i kar­tans yt­ter­kant. Det­ta be­ty­der att du med störs­ta san­no­lik­het kom­mer få säll­skap om du väl­jer att lan­da här. Som tur är finns det mas­sor av fö­re­mål att sam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.