LOOT LAKE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Som du kans­ke hör på nam­net lig­ger Loot Lake vid sjön strax ovan­för mit­ten av kartan. Om­rå­det be­står av det sto­ra hu­set i mit­ten av sjön samt någ­ra and­ra bygg­na­der runt kan­ter­na.

Vad finns där?

Om du lyc­kas lan­da på ön i mit­ten av sjön och in­te har nå­got säll­skap kom­mer du att få en gans­ka trev­lig start. Det finns of­ta en kis­ta på hu­sets tak, samt mas­sor av vapen, am­mu­ni­tion och re­sur­ser att sam­la i hu­set.

Be­ge dig ned un­der hu­set och du kom­mer att hitta en grot­ta där det van­ligt­vis finns fler kis­tor och fö­re­mål att sam­la. Du kan dess­utom kros­sa alla trä­fö­re­mål i grot­tan och sam­la på dig mas­sor av trä.

Den kne­pi­ga bi­ten är att för­sö­ka läm­na ön, spe­ci­ellt om du fort­fa­ran­de är i cir­keln med mas­sor av spe­la­re run­tom dig. Om du va­dar ge­nom sjön går det i sni­gel­fart och du blir ett en­kelt mål för sni­pers. Om du hu­kar dig me­dan du va­dar ge­nom vatt­net har du störst chans att över­le­va. Du kan even­tu­ellt lan­da vid kan­ten av sjön och le­ta ige­nom någ­ra av bygg­na­der­na där istäl­let. De har mind­re fö­re­mål, men de in­ne­bär ock­så en mind­re risk.

Är det ett bra stäl­le?

Ja, om du an­ting­en lyc­kas lan­da på ön i mit­ten el­ler över­le­ver all ti­dig ac­tion. Kom ba­ra ihåg att det in­te så lätt att läm­na ön som det ser ut...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.