SAL­TY SPRINGS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Det lig­ger näs­tan pre­cis i mit­ten av kartan, strax sö­der om Dusty De­pot och Loot Lake, som är den sto­ra blåa pö­len på kartan.

Vad finns där?

Sal­ty Springs är en li­ten stad med mas­sor av ut­sprid­da hus och är den ty­pen av bo­stads­om­rå­de som vi tän­ker oss att eko­no­mer skul­le kun­na flyt­ta till. Skill­na­den är att in­vå­nar­na för­mod­li­gen skul­le bä­ra au­to­mat­va­pen istäl­let för skjor­ta, så var re­do för en va­pen­strid om du be­ger dig hit. Det­ta är en oer­hört po­pu­lär land­nings­plats, så du kom­mer in­te be­hö­va fun­de­ra på var alla and­ra är om du lan­dar här.

Det är av­gö­ran­de att du lan­dar ti­digt, an­nars är ris­ken stor att du kom­mer springa in i en otäck typ som re­dan har ett vapen när du kli­ver in ge­nom yt­ter­dör­ren. För­sök att lan­da på ett tak, hac­ka dig ge­nom det snabbt och hop­pas på att du hit­tar en kis­ta på lof­tet el­ler i nå­got av sov­rum­men på över­vå­ning­en.

Med tan­ke på hur po­pu­lär plat­sen är bru­kar spe­la­re bygga ram­per upp till ta­ken istäl­let för att ris­ke­ra att bli pepp­ra­de med ku­lor i trap­pan. Håll där­för ut­kik ef­ter re­surs­dropp, ef­tersom det in­te är sär­skilt lätt att hug­ga ned träd ut­an att dra för myc­ket oöns­kad upp­märk­sam­het till sig.

Är det ett bra stäl­le?

In­te för ny­bör­ja­re. Du kom­mer näs­tan sä­kert att ha säll­skap här och för­mod­li­gen myc­ket av det. Ris­ken är stor att din match kom­mer va­ra över snabbt om du in­te är en skick­lig skytt. Snab­ba byg­ga­re och duk­ti­ga skyt­tar kan dock dra nyt­ta av för­de­lar­na med att lan­da här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.