MI­NI­GUN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Nam­net Mi­ni­gun känns gans­ka ko­miskt. Det är in­te di­rekt li­tet. Det ser fak­tiskt näst in­till enormt ut jäm­fört med till ex­em­pel en pi­stol, men än­då ...

Mi­ni­gun är ett snabbelds­va­pen från hel­ve­tet. Det kan släp­pa iväg 12 skott i se­kun­den och är ett ut­märkt sätt att gö­ra ska­da på, fram­för allt på bygg­na­der. Om du be­hö­ver skju­ta ned ett fort el­ler ett träd snabbt är Mi­ni­gun ett bra val.

Som du kan se på sta­tisti­ken är det in­te ett vapen för pre­ci­sions­skyt­te. Hu­vud­skot­ten är in­te död­li­ga, så även om du lyc­kas träf­fa rätt kom­mer det san­no­likt krä­vas två el­ler fler skott för att dö­da spe­la­ren.

Det finns ba­ra i epis­ka el­ler le­gen­da­ris­ka ver­sio­ner, som vi­sar vil­ket fan­tas­tiskt fynd det­ta vapen är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.