CROSSBOW

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Crossbow är näs­tan ra­ka mot­sat­sen till Mi­ni­gun. Den skju­ter sni­gelar­ta­de 0,6 skott per se­kund och du kan skju­ta tu­sen­tals pi­lar på ett fort och du kom­mer in­te ens re­pa fa­sa­den. Nå­got po­si­tivt är dock att Crossbow in­te lå­ter alls, me­dan Mi­ni­gun väsnas som en gam­mal mo­tor­såg.

Så var­för skul­le nå­gon väl­ja att ploc­ka upp ett Ro­bin Hood-vapen i en va­pen­strid? Ef­tersom det är död­ligt om du lyc­kas träf­fa ett hu­vud­skott. Det gör näm­li­gen 187 ska­da, nå­got som be­ty­der att en spe­la­re be­hö­ver full häl­sa och en full sköld för att över­le­va. Tack va­re ett stort sik­te på si­dan av det­ta vapen kan du få när­bil­der som hjäl­per dig att ju­ste­ra sik­tet in­nan du av­fy­rar pi­len.

Du be­hö­ver in­te käm­pa för att le­ta ef­ter am­mu­ni­tion till din Crossbow, för det är det en­da vap­net med obe­grän­sad am­mu­ni­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.