GRENADES

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Grenades (gra­na­ter) är van­li­ga i Battle Royale. De lig­ger li­te över­allt, men spe­la­re ploc­kar säl­lan upp dem. Var­för?

Gra­na­ter är gans­ka svå­ra att kas­ta. Med vapen be­hö­ver du i prin­cip ba­ra sik­ta på en spe­la­re och tryc­ka på av­tryc­ka­ren, men gra­na­ter mås­te kas­tas i fi­en­dens rikt­ning. Det­ta in­ne­bär att det krävs en viss skick­lig­het för att be­räk­na den ex­ak­ta vin­kel och ba­nan som gra­na­ten mås­te kas­tas i för att träf­fa må­let.

Om du lyc­kas träf­fa med en gra­nat är chan­sen stor att de gör gans­ka myc­ket ska­da. De or­sa­kar 105 ska­da, vil­ket är till­räck­ligt myc­ket för att dö­da nå­gon ut­an sköl­dar.

Det bästa sät­tet att an­vän­da gra­na­ter på är för­mod­li­gen att kas­ta in dem i and­ra spe­la­res fort, så att bygg­na­den går sön­der. Vapen som Assault Ri­f­le och Rocket Launcher är ock­så gans­ka bra på att för­stö­ra struk­tu­rer och är dess­utom myc­ket enkla­re att sik­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.