SHIELDS (SKÖL­DAR)

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Ovan­för den grö­na sta­peln längst ned på skär­men finns det en blå sta­pel som bör­jar på 0/100. Det­ta är din sköld. Sköl­den finns där för att stop­pa ska­da in­nan det bör­jar på­ver­ka din häl­sa.

Sköl­den skyd­dar dig in­te från alla ty­per av ska­dor. Om du ram­lar ned från en bygg­nad och får fall­ska­da kom­mer sköl­den in­te att hjäl­pa dig. Den hjäl­per dig in­te hel­ler om du ham­nar i stor­men. Den tar där­e­mot skott, ex­plo­si­va och and­ra vapen som an­vänds av fi­en­der. Mot dem är din häl­sa in­takt tills din sköld har tömts. Det finns någ­ra oli­ka sätt att fyl­la på din sköld på:

Small shi­eld: Des­sa är van­li­ga att hitta i kis­tor och fyl­ler på din sköld med 25 per an­vänd­ning. Du kan dock in­te dric­ka en brygd med en li­ten sköld om du re­dan har en sköld på 50 po­äng el­ler mer.

Shi­eld po­tion: Om du dric­ker den här sköld­bryg­den kom­mer din sköld öka med 50 po­äng. Den tar fem se­kun­der att dric­ka, så se till att du står på ett sä­kert stäl­le in­nan du bör­jar dric­ka.

Slurp juice: Ett episkt fö­re­mål som ger dig ett sköld­po­äng och ett häl­so­po­äng var­je se­kun­der i 25 se­kun­der.

Chug jug: Det bästa häl­so­fö­re­må­let du kan hitta. Den fyl­ler på bå­de din häl­sa och din sköld till max. Den tar dock tio se­kun­der att dric­ka, nå­got som kan kän­nas som en evig­het när du vet att det finns fi­en­der i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.