DAMAGE TRAP

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Den en­da död­li­ga fäl­lan i spelet i skri­van­de stund är des­sa död­li­ga spi­kar.

De död­li­ga spi­kar­na ak­ti­ve­ras av rö­rel­ser. Om en spe­la­re går över, fram­för el­ler un­der dem skjuts spi­kar­na ut och dö­dar dem näs­tan sä­kert. Den go­da ny­he­ten är att spi­kar­na in­te kan dö­da dig el­ler di­na lag­kam­ra­ter, om ni skul­le rå­ka vand­ra över dem.

Iko­nen på spi­kar­na får det att ver­ka som de ba­ra går att pla­ce­ra på golv, men de kan pla­ce­ras på väg­gar och i tak ock­så. Det är fak­tiskt bäst att und­vi­ka gol­vet, då spe­la­re bru­kar in­spek­te­ra gol­vet in­nan de går in i hus, men många glöm­mer bort tak och väg­gar.

Nyc­keln till att loc­ka in spe­la­re i di­na fällor är pla­ce­ring­en av dem. Du kan till ex­em­pel pla­ce­ra dem i ett li­tet

rum där du vet att spe­la­re re­gel­bun­det le­tar ef­ter kis­tor el­ler and­ra vapen. Pla­ce­ra dem i ta­ket ovan­för en kis­ta, så är kans­ke spe­la­ren så dis­tra­he­rad av den glö­dan­de skatt­kis­tan att de in­te ser fäl­lan som häng­er ned över dem från ta­ket in­nan det är för sent.

Om det in­te finns någ­ra kis­tor i när­he­ten att an­vän­da som be­te, kan du läg­ga ned li­te vapen el­ler am­mu­ni­tion. Om du får det att se ut som fö­re­mål från en dö­dad spe­la­re ser det in­te så miss­tänk­samt ut. Gi­rig­het kan få of­fer att vand­ra rakt in i fäl­lan.

Spi­kar­na kan ock­så pla­ce­ras de­fen­sivt. Om du hör nå­gon som vand­rar om­kring ut­an­för hu­set du be­fin­ner dig i kan du göm­ma dig bakom en öp­pen dörr och pla­ce­ra spi­kar­na bort­om syn­håll i ta­ket el­ler på en vägg. Gör li­te ljud för att loc­ka in dem i rum­met och vän­ta på att de spring­er in och fast­nar på de vas­sa spet­ten!

Om du sit­ter och spa­nar på top­pen av en bygg­nad el­ler ett fort och är oro­lig för att and­ra spe­la­re ska smy­ga fram bakom dig kan du pla­ce­ra spi­kar­na vid in­gång­en så att spe­la­re in­te kan ta sig för­bi en­kelt ut­an att var­na dig. Fällor kan för­stö­ras med vapen, men då hör du dem åt­minsto­ne kom­ma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.