ÄND­RA OCH LAGA BYGGEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Du kan re­di­ge­ra di­na bygg­na­der ef­ter att du pla­ce­rat ut de oli­ka struk­tu­rer­na. Om du hål­ler in Edit­knap­pen kom­mer till ex­em­pel din vägg att bli till ett rut­nät med nio ru­tor. Du kan ta bort ru­tan i mit­ten av rut­nä­tet (ge­nom att tryc­ka på trig­ger-knap­pen) för att gö­ra ett föns­ter, el­ler ta bort mit­tenru­tan och den un­der den för att gö­ra en dörr.

Det­ta gör att du kan gå in och ut ge­nom di­na fort, och att du kan skaf­fa en luc­ka att ki­ka ut ge­nom från top­pen av tor­net, så att du kan hål­la span ef­ter spe­la­re i när­he­ten.

Spe­la­re kom­mer såklart att skju­ta till­ba­ka mot dig, nå­got som kan ska­da di­na bygg­na­der. Om en vägg el­ler an­nan struk­tur bli­vit ska­dad (men in­te helt för­störd) kan du re­pa­re­ra dem. De kom­mer bli så gott som nya!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.