1. VAN­LIG RAMP MED SI­DOR

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Det­ta kan kän­nas så en­kelt att det kan ver­ka dumt, men det är otro­ligt vil­ken skill­nad en en­kel bygg­nad som den­na kan gö­ra un­der en va­pen­strid. För det förs­ta ger den skydd. Bygg ram­pen i rikt­ning mot den and­ra spe­la­ren så får du en sköld som skyd­dar dig mot de­ras skott.

Du kom­mer dess­utom li­te hög­re upp. Det ger dig stör­re chans att träf­fa med di­na skott. Smyg upp för ram­pen i hu­kat lä­ge och se om du kan av­fy­ra någ­ra snab­ba skott. Du kom­mer för­vå­nas över hur många spe­la­re som glöm­mer att bygga en ramp i stri­dens het­ta, nå­got som gör att de blir mer ut­sat­ta.

Det finns all­tid en risk att den and­ra spe­la­ren spring­er runt ram­pen och skju­ter mot dig, så pla­ce­ra en varsin vägg på ram­pens si­dor för bätt­re skydd. Det­ta ger dig även bör­jan på ett fort (se num­mer 5).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.