3. BOXSKYDD

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Box­skyd­det är ett nödskydd som är bra att an­vän­da i någ­ra oli­ka si­tu­a­tio­ner.

Om du pre­cis lyc­kats skju­ta nå­gon (bra job­bat!) lig­ger de­ras fö­re­mål ut­sprid­da över mar­ken och ba­ra vän­tar på att du ska ru­sa fram och ploc­ka upp allt. Det gör dig dock ut­satt för and­ra spe­la­re. Bygg istäl­let en li­ten lå­da runt alla sa­ker­na ge­nom att an­vän­da fy­ra (el­ler fler) väg­gar. Då får du li­te mer skydd me­dan du ploc­kar upp fö­re­må­len.

Det kan även va­ra bra att bygga en lå­da om du mås­te an­vän­da ett Med Kit el­ler ska dric­ka en Chug Jug, ef­tersom du mås­te sit­ta still i tio se­kun­der. Ge­nom att bygga en li­ten lå­da runt dig blir det svå­ra­re för and­ra spe­la­re att skju­ta dig.

Om du spe­lar i Du­os el­ler Squads och be­hö­ver åter­uppli­va en kom­pis som bli­vit skju­ten kan du bygga en lå­da runt dem. På så sätt får ni bå­da skydd me­dan du åter­uppli­var kom­pi­sen. För­hopp­nings­vis gör det att ni kla­rar er li­te läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.