5. TORNFORT

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Torn­for­tet är den van­li­gas­te Fort­ni­te­bygg­na­den. De fles­ta spe­la­re göm­mer sig in­u­ti fort som des­sa när cir­keln krympt och bli­vit så li­ten att alla spe­la­re är i när­he­ten av varand­ra.

Det är gans­ka en­kelt att bygga ett torn, men det krävs öv­ning för att kun­na bygga det snabbt. Du mås­te pla­ce­ra fy­ra väg­gar och se­dan pla­ce­ra en trapp för att kun­na ta dig upp till näs­ta ni­vå. Tric­ket är att hop­pa me­dan trap­pan byggs, så att du kan stå på ram­pen och bör­ja bygga på näs­ta ni­vå. Om du in­te hop­par in­nan trap­pan byggts klart kom­mer du att bli fast un­der den.

Om du vill kun­na ta dig upp och ned mel­lan de oli­ka ni­vå­er­na i ditt fort kan du be­hö­va tän­ka ut oli­ka de­sig­ner på trap­por­na (kom ihåg att du kan re­di­ge­ra de oli­ka de­lar­na). De fles­ta spe­la­re nö­jer sig dock med att hål­la till i top­pen av tor­net och hitta en väg ned när de ska vi­da­re. Om du byg­ger en dörr och en till­gäng­lig trapp till top­pen av ditt torn blir det dess­utom enkla­re för spe­la­re att smy­ga upp bakom dig.

Det kan va­ra en bra idé att pla­ce­ra någ­ra fällor längst ned i ditt fort, för att gö­ra det svårt för spe­la­re som bry­ter sig in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.