7. SPRING­TUN­NEL

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Du har upp­täckt en fi­en­de i ett torn el­ler på ett berg och tror att du kan smy­ga dig upp bakom dem. Du skul­le kun­na bygga en ramp rakt upp till dem, men om de får syn på dig är det kört. De kom­mer ga­ran­te­rat få ett gra­tis­skott (el­ler fle­ra) på dig.

Tes­ta istäl­let att bygga en spring­tun­nel. Det­ta är ett rik­tigt test av hur duk­tig du är på att bygga. Det krä­ver att du pla­ce­rar en trap­pa un­der föt­ter­na och en an­nan ovan­för hu­vu­det, in­nan du spring­er vi­da­re och upp­re­par pro­ces­sen.

För­de­len med en spring­tun­nel är att det är svå­ra­re för and­ra spe­la­re att skju­ta dig. De kom­mer be­hö­va en Rocket Launcher el­ler ett an­nat tungt vapen för att för­stö­ra din tun­nel och gå till an­grepp.

Nack­de­len är att det är en svår tek­nik att lä­ra sig. Du bör de­fi­ni­tivt öva på ett lugnt stäl­le in­nan du pro­var på den i strid. Du kom­mer dess­utom be­hö­va gott om re­sur­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.