8. HUSFÖRLÄNGNINGAR

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Om du bor i hus har ni kans­ke re­no­ve­rat det nå­gon gång? Det finns ingen­ting som stop­par dig från att gö­ra sam­ma sak på hus och and­ra bygg­na­der i Battle Royale.

Som du kan se på bil­den är ram­per de up­pen­ba­ra tilläg­gen på hus. Istäl­let för att an­vän­da trap­pan kan du bygga en ramp, springa upp och hac­ka dig ge­nom ta­ket. Al­ter­na­tivt kan du an­vän­da det för att få en hyf­sad ut­kiks­plats från top­pen av bygg­na­den.

Om nå­gon går till an­grepp mot hu­set kom­mer du dess­utom ha fler flykt­vä­gar. Då be­hö­ver du in­te för­li­ta dig på trap­pan, el­ler tving­as till att hop­pa från ta­ket och ta fall­ska­da!

Hus är in­te de en­da bygg­na­der­na du kan bygga på. De höga tor­nen i Til­ted To­wers går ock­så att bygga på och spe­la­re an­vän­der of­ta platt­for­mar för att ta sig från den ena bygg­na­den till den and­ra. Lag län­kar of­ta ihop bygg­na­der, så att de kan ta kon­troll över ett stör­re om­rå­de.

Du kan pla­ce­ra väg­gar bakom dör­rar för att bloc­ke­ra in­gång­ar som du in­te läng­re be­hö­ver el­ler in­te vill att fi­en­der ska gå ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.